ඔබගේ යෝජනා
පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්

ලිපිනය:
කොළඹ පාර, කුරුණෑගල
කුරුණෑගල
වයඹ
68000
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය: 03722228407