குறிக்கோள்கள்

திணைக்களத்தின் கடமை.

மனித, பௌதிக வளங்களின் நன்முகாமைத்துவத்தின் மூலம் திணைக்களத்தின் நோக்கம், குறிக்கோள்களை நிறைவேற்றல்.