ගරු අමාත්‍යතුමා

ගරු අමාත්‍යතුමා

 

Mr.  S.M.A.R. Senevirathne

වයඔ

අරමුණු

ආයතනයේ කාර්යභාරය

ආයතනික දැක්ම හා මෙහෙවර සාක්ෂාත් කර ගැනිම සදහා මානව හා භෞතික සම්පත් මනාව කළමනාකරණය කිරිම.