ගරු අමාත්‍යතුමා

ගරු අමාත්‍යතුමා

 

Mr.  S.M.A.R. Senevirathne

වයඔ

දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති උප ආයතන


කුරුණැගල දිස්ත්‍රික්කය

1. ආයුර්වේද රෝහල - කුරුණැගල

2. ආයුර්වේද රෝහල - නාරම්මල

3. ආයුර්වේද රෝහල - දොඩන්ගස්ලන්ද

4. ආයුර්වේද රෝහල -මුරුතැන්ගේ 

5. ආයුර්වේද රෝහල -නැදලගමුව

6. ආයුර්වේද රෝහල-වාරියපොල

7.ආයුර්වේද රෝහල-අඔන්පොල

8. ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-වැල්ලව

9. ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-කොබෙයිගනේ

10.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-බලල්ල

11.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-හොරොම්බුව

12.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලව-කුඔක්ගැටේ   

13. ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-යගම්වෙල

14. ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-මහපිටිය

15. ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-ගිරිබාව

16.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-වදුරැස්සේගම

17. ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-මීගලෑව

18. ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-කිරින්දව

19.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-රම්බඩගල්ල

20. ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-තම්බුව

21.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-මහරච්චිමුල්ල

22.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-මුතුගල

23.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-ඉංගරදවුල

24.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-වෙල්පල්ල

25.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-ගල්ගමුව

26.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-කීලවලාන

27.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-මීතැන්වල

28.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-රාඡාංගනය

29.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-වල්පිටගම

30.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-නිකවැරටිය

31.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-කුලියාපිටිය

32.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-බෝයගොඩ

33.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-කොස්ගොල්ල

34.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-තඹ‍රොඹුව

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

1. ආයුර්වේද රෝහල-කිරිමැටියාන

2. ආයුර්වේද රෝහල-මාදම්පේ

3. ආයුර්වේද රෝහල-පුත්තලම

4.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-මයියාව

5.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-මුන්දලම

6.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-වනාතවිල්ලුව

7.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-පල්ලිවාසල්තුරෙයි

8.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-නාත්තන්ඩිය

9.ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-ආණමඩුව

10. ආයුර්වේද මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව-කඩයාමොට්ට