திணைக்களத்தின் உப நிறுவனங்கள்

குருணாகல் மாவட்டம்

1.ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை-குருணாகல்                          

2.ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை-நரம்மல

3.ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை-தொடம்கஸ்லந்த                                     

4. ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை-முருதென்கே

5.ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை-​நெதலகமுவ

6.ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை-வாரியபொல

7. ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை-அம்பன்​பொல

8. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்-வெல்லவ

9. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்-கொபெய்கனை

10.ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- பலல்ல

11. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்-ஹொரொம்புவ

12. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்-கும்புக்கெடே

13. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்-யகம்வெல

14. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்-மஹாபிடிய

15. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்-கிரிபாவ

16. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்-வதுரெஸ்ஸேகம          

17. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்-மீகலேவ

18. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்-கிரிந்தவ

19. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- றம்படகல்ல

20. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- தம்புவ

21.ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- மஹரச்சிமுல்ல

22. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- முதுகல

23. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- இங்கரதவுல

24. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- வெல்பல்ல

25. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- கல்கமுவ

26. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- கீலவலான

27. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்-மீதென்வல

28. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- ராஜாங்கனய

29. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- வல்பிடகம

30. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- நிகவெரடிய

31. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- குளியாபிடிய

32. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- போயகொட

33. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- கொஸ்கொல்ல

34. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- தம்பரொம்புவ

 

புத்தளம் மாவட்டம்

1. ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை- கிரிமெடியான

2. ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை- மாதம்பே

3. ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை- புத்தளம்

4. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- மையாவ

5. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- முந்தலம

6. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- வனாதவில்லுவ

7. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்-பள்ளிவாசல்துறை

8. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- நாத்தண்டிய

9. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- ஆணமடுவ

10. ஆயுர்வேத மத்திய மருந்தகம்- கடயாமொட்ட