ගරු අමාත්‍යතුමා

ගරු අමාත්‍යතුමා

 

Mr.  S.M.A.R. Senevirathne

වයඔ

අමතන්න

වයඔ පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව,

කොළඔ පාර,

කුරුණැගල,

ශ්‍රීලංකාව.


ටෙලි :- +94 37 2228407  /  +94 37 2228408

විද්යුත් තැපෑල :- මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

==============================================================================================

වෛද්‍ය එස්.එම්.ඒ.ආර්. සෙනෙවිරත්න මයා​

වයඔ පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස්

ටෙලි:- +94 37 2228407

 

වෛද්‍ය එච්.එම්.විනිතා විඡේකොන් මිය​

වයඔ පළාත් නියෝඡ්‍ය/සහකාර ආයුර්වේද කොමසාරිස්

ටෙලි:- +94 32 2249211

 

එන්.එම්.එස්.ඩී.බි.කරුණාතිලක මයා

ගණකාධිකාරි

ටෙලි:- +94 37 2230502

 

ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.ගීතාංඡලි විඡේපාල මිය

පරිපාලන නිලධාරි

ටෙලි:- +94 37 3377358

 

‍‍වෛද්‍ය චින්තා නෙත්තසිංහ මෙය

වෛද්‍ය නිලධාරි (නිෂ්පාදන අංශය)

 

වෛද්‍ය කේ.ආර්.එන්.කන්දේගම මිය

වෛද්‍ය නිලධාරි(නිෂ්පාදන අංශය)

 

වෛද්‍ය එස්.ඒ.එම්.සි.කේ.අබේසිංහ මිය

ප්‍රඡා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

 

==============================================================================================